Beheer (CvK)

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

17 mei 2019  Jaarrekening 2018
Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening 2018 voorlopg vastgesteld in zijn vergadering van 13 mei 2019. De jaarrekening en de toelichting zijn onderaan deze pagina te downloaden. Meningen over de jaarrekening dienen uiterlijk 28 mei 2019 te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau,  Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email aan het mailadres: scriba@protestantshilversum.nl Voor de gemeenteleden die niet zo cijfermatig zijn ingesteld is de samenvatting en de toelichting van de penningmeester, zoals deze zijn gepubliceerd in de Kerkbrink van 18 mei 2019, eveneens onderaan te downloaden.,

28 januari 2019: collecte overzicht 2018
De overzichten van de collecten van de Protestantse gemeente Hilversum en van de diaconie PgH over het jaar 2018 zijn onderaan deze pagina te downloaden. Vooral de opbrengsten uit collecten voor de plaatselijke gemeente en diaconie zijn lager dan vorig jaar. Dit ten gunste van collecten voor derden.

26 januari 2019: statistiek ledenregistratie 2018
De statistiek is onder aan deze pagina te downloaden. Weergegeven zijn het aantal geregistreerden in vergelijking tot vorige jaren, de ledenaantallen per wijkgemeente, de leeftijdsopbouw en de bijdragen aan kerkbalans 2018. Evenals in vorige jaren is het aantal geregistreerden met ruim 3% verminderd. 

13 november 2018: begroting 2019
Het breed moderamen van de algemene kerkenraad heeft de begroting 2019 voorlopig vastgesteld. De begroting en de toelichting zijn onderaan deze pagina te downloaden. Meningen over de begroting dienen uiterlijk 30 november 2018 te worden gericht aan de algemene kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263/A, 1216 JV Hilversum of per email aan: scriba@protestantshilversum.nl

Algemene informatie
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de Protestantse gemeente Hilversum. Daarnaast heeft iedere wijkgemeente een Wijkraad van Kerkrentmeesters.

Het CvK is samengesteld uit acht leden: een afgevaardigde uit elk van de vijf wijkgemeenten en drie leden belast met bovenwijkse taken:

Daarnaast zijn er drie adviseurs verbonden aan het CvK:

  • Herman 't Hoen: personele zaken en hoofd Kerkelijk Bureau
  • Job Klomp: voorzitter commissie gebouwen
  • Wouter Zijlman: automatisering

Downloads:

> Actie Kerkbalans gaat digitaal. Download onderaan deze pagina verdere informatie hierover. 
> Download onderaan deze pagina de begroting en jaarcijfers van de PgH.
> Download onderaan deze pagina de statistiek van de PgH en het jaaroverzicht collecten.


IBAN rekeningnummer PgH

NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum voor kerkbalans en overige bijdragen.